Alior Bank Logo png

Software Developer - Java, Spring

Alior Bank

Opis pracy

Software Developer - Java, Spring

 

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

 • implementowaniu nowych funkcjonalności w bankowych aplikacjach webowych typu „gruby klient”, komunikujących się z innymi systemami poprzez usługi sieciowe,
 • rozwijaniu i utrzymywaniu istniejących aplikacji,
 • współpracy ze specjalistami z innych działów w ramach zwinnych zespołów,
 • dbaniu o wysoką jakość tworzonych rozwiązań
 

Jeśli jesteś osobą, która:

 • minimum od dwóch lat profesjonalnie programuje aplikacje sieciowe w Javie,
 • bardzo dobrze zna framework Spring (mile widziana znajomość JSF),
 • potrafi tworzyć frontend przy pomocy CSS i JavaScript (mile widziana znajomość Angulara),
 • wie, jak korzystać z Gita, IntelliJ, Mavena, Jenkinsa,
 • zna dobrze SQL i REST/SOAP,
 • stosuje się do dobrych praktyk i standardów programowania,
 • potrafi pracować w ramach metodyki Agile,
 • zna język angielski na poziomie koniecznym do posługiwania się dokumentacją techniczną

Oferujemy:

 • Pracę z nowymi technologiami w ramach licznych projektów, od tych najprostszych po mocno skomplikowane,
 • Współpracę z osobami z bogatym doświadczeniem z zakresu IT (algorytmika, architektura nisko i wysokopoziomowa, integracje),
 • Zostanie częścią naszej radosnej i całkiem sporej gromady,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Liczne możliwości rozwoju,
 • Umowę o pracę,
 • Pakiet medyczny
 • Prywatna opieka
  medyczna
 • Prywatna opieka stomatologiczna
 • Ubezpieczenie na życie,
  ubezpieczenie grupowe
  i zniżki w PZU
 • Do wyboru umowa
  o pracę lub B2B
 • Elastyczny czas pracy
 • Prawa autorskie
 • Sekcje sportowe
 • Karta Multisport

Aplikuj

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK


 

Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. („Bank”), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.


 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę [email protected]

Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.


 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:


 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celach związanych z rekrutacją.


 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

 • 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),
 • 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Banku) oraz
 • art. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dotyczy np. danych podanych w CV innych niż wymagane przez przepisy prawa),
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom oraz pracownikom Banku, jak również przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów.


 

Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Panią/Pana aplikacji/CV do mementu jej zakończenia, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


 

W przypadku danych osobowych pozyskanych przez Bank w oparciu o Pani/Pana zgodę, Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do momentu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania. Art. 125a [Obowiązki płatnika] § 4


 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę.


 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego).


 

Kategorie odbiorców danych:

Bank może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom, przy współpracy których Bank wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR.

Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy z Bankiem lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Banku jako administratora danych osobowych.


 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Banku:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Banku.


 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bankiem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.


 

Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez Bank jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.

Znajdź swoją wymarzoną pracę

Ostatnio dodane oferty pracy w Alior Bank

Junior Software Developer .NET

Ostatnio dodane oferty pracy w Polska

Software Developer

Java Developer

Java Backend Developer

Software Engineer - Java